22 maja 2019, Imieniny: Julia, Wiesława, Helena
» Szkoła istnieje od 1991 roku. Organ prowadzący: » Stowarzyszenie Sztuka Edukacja Promocja

Trochę historii 21 SLO

21 Społeczne Liceum Ogólnokształcące, od 2002 roku imienia Jerzego Grotowskiego, powstało w 1991 roku. To był początek1 odradzającej się oświaty niepublicznej w Polsce i początek eksperymentów edukacyjnych, wprowadzania nowatorskich metod nauczania i różnych koncepcji pedagogicznych. Na fali entuzjazmu dla przełamywania monopolu państwa w dziedzinie edukacji powstawało wtedy wiele szkół niepublicznych: społecznych i prywatnych; nie wszystkie odnajdziemy teraz na mapie edukacyjnej Polski. Przetrwały te, których koncepcja edukacyjna i organizacyjna wytrzymała próbę czasu i pozostała na tyle atrakcyjna, by mimo zmieniającej się rzeczywistości przyciąga chętnych.

Twórcą autorskiego programu 21 SLO jest Włodzimierz Taboryski, pełniący funkcję przewodniczącego organu prowadzącego (Stowarzyszenia Sztuka-Edukacja-Promocja) oraz  dyrektora szkoły. Założenia edukacyjne i wychowawcze liceum odwołują się do doświadczeń Towarzystwa Szkół Twórczych oraz do programu edukacyjnego dr Danuty Nakonecznej realizowanego w eksperymentalnym LX Liceum Ogólnokształcącym (za dyrekcji Jolanty Lipszyc)2. Na początku 21 SLO miało profil menedżersko-artystyczny; chodziło o to, by przygotować młodych ludzi do funkcjonowania w nowej rzeczywistości wolnego rynku, pokazać mechanizmy rządzące gospodarką i zasady tworzenia własnych małych biznesów, zwłaszcza na rynku sztuki i zachęcić do tego. Dlatego w programie szkoły znalazły się jako przedmioty obowiązkowe: podstawy przedsiębiorczości3, prawo, psychologia. Od początku liceum prowadziło też obowiązkową, rozszerzoną edukację kulturowo-artystyczną, wychodząc z założenia, że poznanie dorobku kulturowego daje poczucie pewności, jest kluczem do zrozumienia otaczającej rzeczywistości, pomaga się w niej odnaleźć, krytycznie ją interpretować i włączać się w jej tworzenie. Obowiązujący licea publiczne program rozbudowano zatem o takie przedmioty, jak: filozofia, antropologia kultury, wiedza o teatrze i filmie, historia muzyki, historia sztuki, retoryka, łacina. Dodatkowo w programie szkoły znalazły się pozalekcyjne zajęcia warsztatowe: plastyka, śpiew, teatr i liczne przedmiotowe koła zainteresowań. Szkoła zawsze nastawiona była na potencjał ucznia, jego zainteresowania i pasje; na eksponowanie zalet i żmudną pracę nad wadami, złymi nawykami naukowymi. Szybko okazało się, że takie kształcenie, chociaż wymagające dużego wkładu pracy ze strony uczniów i nauczycieli, daje świetne rezultaty4. Z czasem profil szkoły, w sposób naturalny, ewoluował w kierunku rozszerzonego kształcenia humanistycznego.
Podejmując wyzwania kolejnych reform edukacyjnych szkoła wypracowała program rozszerzeń dla przedmiotów humanistycznych – przygotowujący do matury na poziomie rozszerzonym, ale także program kształcenia w zakresie matematyki, obalający mity i nieuzasadnione obawy, a przygotowujący humanistów do obowiązkowej matury z tego przedmiotu.

Pomimo trudności w organizacji planu zajęć nie zrezygnowano z przedmiotów dodatkowych, które nadal wyznaczają profil szkoły. Nowa matura (od 2005 r.) dała szansę uczniom zdawania historii sztuki, filozofii, łaciny, historii muzyki na egzaminie maturalnym. Wiele osób wybiera te przedmioty, a zwłaszcza historię sztuki, której program licealny jest u nas realizowany (w ramach zajęć szkolnych) w zakresie rozszerzonym – co stanowi ewenement – niespotykany poza liceami plastycznymi, a uczniowie wybierający ten przedmiot na egzaminie maturalnym osiągają u nas bardzo dobre (znacznie ponad średnią krajową) wyniki.

Podsumowaniem edukacji kulturowej w 21 SLO jest przeprowadzany w klasie trzeciej tzw. Egzamin ze sztuk wszelakich, obejmujący wszystkie „artystyczne” przedmioty, mający formę prezentacji ustnej wybranego tematu przekrojowego. Dodatkową wartość tego egzaminu stanowi (oceniana w ramach retoryki) umiejętność prezentacji publicznej z zachowaniem wszelkich obowiązujących zasad (wielu naszych uczniów, prędzej czy później, zmierzy się się z tym wyzwaniem, nie tylko na maturalnym egzaminie ustnym z języka polskiego, ale w zawodowym życiu). Ta próba jest ważna i potrzebna.


  

[1] Pierwsze szkoły niepubliczne powstały już w 1989 r., ale podstawę prawną do ich tworzenia dała Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r., Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425.

[2] Włodzimierz Taboryski był tam (1986-90) zastępcą dyrektora do spraw naukowych i wiceprzewodniczącym Towarzystwa Szkół Twórczych. LX LO z eksperymentu naukowego zrezygnowało w 1990 r.

[3] Ponadgimnazjalne szkoły publiczne wprowadziły ten przedmiot dopiero w 2002 r.

[4] Wśród absolwentów 21 SLO są rozpoznawane i nagradzane w świecie kultury osoby, np.: Krzysztof A. Janczak, Jan Komasa, Natalia Kukulska, Filip Kurzewski, Bartosz Nalazek, Anna Molska, Paweł Paprocki, Natalia Przybysz, Piotr Sobociński jr, Marcin Starzecki i inni >>>.