11 kwietnia 2021, Imieniny: Filip, Leon, Marek
» Szkoła istnieje od 1991 roku. Organ prowadzący: » Stowarzyszenie Sztuka Edukacja Promocja

Poradnik dla nauczyciela - Organizacja lekcji

 
KILKA PORAD NA TEMAT ORGANIZACJI LEKCJI, METOD 
I FORM PRACY Z UCZNIAMI. (Także porady, jak oszczędzać głos).
 
 
A. Część wstępna lekcji

1.   Sprawdzić obecność (może to zrobić uczeń, asystent): uczniowie szybko rozpoznają nauczyciela, na lekcje którego można się spóźniać. W czasie lekcji nie wypuszczać uczniów z klasy pod pretekstem wyjścia do WC lub z innych powodów.
2.   W celu skupienia uwagi uczniów, rozbudzenia zaciekawienia omawianym zagadnieniem, formułujemy w sposób interesujący temat lekcji oraz główne problemy, które będą przedmiotem naszych rozważań.
3.   Jeśli do wprowadzenia tematu lekcyjnego potrzebne są znane uczniom wiadomości, przystępując do odpytywania, stawiamy wobec całej klasy pytania czy zadania, na które po dwuminutowej przerwie, przeznaczonej na przemyślenie odpowiedzi przez wszystkich uczniów, odpowiada zgłaszający się lub wskazany przez nauczyciela uczeń.
 
B. Część główna lekcji: uczenie się nowych wiadomości
1.   W zależności od przedmiotu, zespołu klasowego, tematu, celu dydaktycznego i wychowawczego, eksponujemy odpowiednie metody i formy pracy:
a)   metodę problemową intensyfikującą myślenie uczniów poprzez stawianie podczas wykładu kierowane do klasy pytania i problemy oraz ukazywanie sposobów ich rozwiązywania; (można to zrobić na piśmie, rozdając kartki – jedna na ławkę),
b)   metodę powtórzeniową intensyfikującą utrwalanie wiadomości, po zakończeniu działu programowego lub przed pisemną pracą klasową; (można zastosować poniższą metodę problemowo-grupową, w której każda grupa przygotowuje wskazany na kartce problem, temat, typ zadania itp.),
c)   metodę problemowo-grupową - różnicującą treści kształcenia w zależności od uzdolnień i zainteresowań uczniów,
d)   metodę praktyczną przy wykonywaniu przez uczniów samodzielnych ćwiczeń laboratoryjnych; (polecenia na kartkach),
e)   pracę indywidualną uczniów z materiałami źródłowymi, ukierunkowaną poprzez zadania i problemy dane uczniom do rozwiązania; (polecenia na kartkach)
f)    pracę z uczniem słabym - poprzez zróżnicowaną pracę grupową, wykorzystywanie uczniów asystentów, organizację centrum, któremu przewodzi nauczyciel;
g)   pracę z uczniem zdolnym - poprzez samodzielne prowadzenie fragmentu lub całej lekcji, przewodzenie pracy grupowej, realizację indywidualnego programu kształcenia, pełnienie funkcji asystenckich itp.;
h)   lekcję poświęconą sprawdzaniu przyswojonych przez uczniów wiadomości i umiejętności - ukierunkowaną pytaniami, problemami podanymi wcześniej uczniom przez nauczyciela (polecenia na kartkach). Podobnie w przypadku sprawdzianu pisemnego.
i)     inne efektywne metody i formy pracy lekcyjnej........
 
C. Część końcowa lekcji
1.   W zależności od tematu lekcji i od przedmiotu podsumowuje się i utrwala najważniejsze myśli lekcji przez:
·       nauczyciela;
·       asystenta, albo zgłaszającego się lub wskazanego przez nauczyciela innego ucznia;
2.   Sprawdzenie stopnia przyswojenia omawianych na lekcji zagadnień poprzez krótki, pięciominutowy sprawdzian pisemny (polecenia na kartkach), który ujawni, ile skorzystali uczniowie z lekcji i jakie błędy faktograficzne i merytoryczne popełniłeś.
 
D. Praca domowa
    Powinna być poznawczo wartościowa, często zróżnicowana pod względem złożoności i trudności; przemyślana pod względem czasowym (uczeń otrzymuje codzienne co najmniej pięć zadań domowych).
 
    UWAGA !
    Sprawdź: Ilu uczniów i jakie otrzymało oceny na danej lekcji?
     Systematyczne ocenianie wiedzy i umiejętności uczniów to podstawa sukcesu dydaktycznego!