25 czerwca 2022, Imieniny: Dorota, Łucja, Wilhelm
» Szkoła istnieje od 1991 roku. Organ prowadzący: » Stowarzyszenie Sztuka Edukacja Promocja

WOTIF - PSO

 

od 2021 r.
Wiedza o Teatrze i Filmie - PSO
Zasady etyczne aktora współczesnego teatru
1.        Nie ma małych ról, są tylko mali aktorzy.(...)
2.        Dziś gra Hamleta, jutro statystuje, lecz wówczas również pozostaje artystą.
3.        Poeta, aktor, malarz, krawiec czy robotnik służą jednemu celowi, który autor założył w sztuce.
4.        Każde naruszenie twórczej atmosfery teatru jest przestępstwem.
5.       Spóźnienia się, lenistwo, kaprysy, histeria, zły charakter, nie wyuczona rola,
konieczność powtarzania tego samego – są jednakowo szkodliwe dla pracy
i muszą być wykorzenione.”
K. Stanisławski: Moje życie w sztuce. Warszawa. PIW 1954 s. 238.
 System oceniania.                                                                   
I. Za każdą pracę wystawiane są oceny od celującej do niedostatecznej lub punkty, które przeliczane są na ocenę od celującej do niedostatecznej. Do ocen zalicza się także plusy i minusy. Za zaliczenie zadanej pracy otrzymuje się trzy plusy. Plusy i minusy przeliczane są pod koniec semestru na ocenę. Cztery plusy z aktywności są przeliczane na ocenę bardzo dobrą, cztery minusy – niedostateczną. Wystawiane są także plusy za obecność na całej lekcji bez nieusprawiedliwionych spóźnień. Za pięć takich plusów wystawiana jest ocena bardzo dobra.
II. Ocena semestralna jest średnią logiczną z ocen, plusów i minusów uzyskanych w semestrze.
III. Ocena roczna jest średnią logiczną z ocen semestralnych.
IV. Ocena trzyletnia/czteroletnia (na świadectwo ukończenia szkoły) jest średnią z rocznych ocen z trzech/czterech lat.
V. Praca, za którą uczeń dostaje punkty-ocenę, musi być wykonana w wyznaczonym terminie. Za pracę wykonaną z tygodniowym opóźnieniem (2 termin) uczeń otrzymuje o 1/4 mniej zdobytych punktów; po dwóch tygodniach (3 termin) – o 2/4 mniej a (4 termin) po trzech tygodniach i później (nawet oddaną w następnym semestrze) – o 3/4 punktów mniej. Uczeń mający usprawiedliwioną nieobecność na sprawdzianie wykonuje zaległy sprawdzian w pierwszym terminie po powrocie – do którego zgłasza się z własnej inicjatywy. Prace domowe, zadane z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem, flipbook z tygodniowym terminem wykonania, trzeba oddać w terminie bez względu na chorobę czy inną usprawiedliwioną nieobecność.
VI. Lekcje mają charakter warsztatowy i za udział w nich uczniowie mogą dostać ocenę w formie plusa (za twórczą aktywność) lub minusa (za antyaktywność).
VII. W wyznaczonym terminie i pod koniec każdego semestru uczeń zobowiązany jest oddać do sprawdzenia zeszyt-skrypt, w którym powinny być notatki z lekcji, konspekty, napisane i sprawdzone kartkówki, analizy i inne wykonane prace z danego i z poprzednich semestrów, i z poprzednich lat nauki.
VIII. Praca wykonana niesamodzielnie (ściąganie, cytaty z opracowań czy Internetu bez podania adresu bibliograficznego, podpowiadanie czy korzystanie z podpowiedzi itp.) oceniana jest na 1 i uczeń traci możliwość poprawiania tej pracy.
 
Ocenie podlegają:
  1. Prace teatralne
a) Każdy uczeń musi w ramach trzech lat nauki co najmniej raz wystąpić publicznie w formie scenicznej, kreując jakąś postać współwystępującą z innymi postaciami (w ramach czterech lat - dwa razy). W występie tym oceniany jest jego wkład pracy w powstanie prezentacji, dyscyplina ujęta w/w Zasadach etycznych, a także jej artystyczny wyraz. Na potrzeby tego występu musi powstać program prezentacji. Wystawiana jest wtedy także ocena z Retoryki. Za niezrealizowanie pracy w terminie uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. Istnieje możliwość prezentacji w późniejszym terminie, za którą uczeń otrzyma dodatkową ocenę.
b) Każdy uczeń musi w ramach dwóch lat nauki zrealizować warsztat dramy, improwizacje teatralne itp.
c) Uczeń, który dodatkowo zrealizuje w szkole jakąś, uzgodnioną formę teatralną, np. monodram, spektakl teatru lalek itp., otrzyma dodatkową ocenę.
2. Prace filmowe.
a) Każdy uczeń musi w ramach trzech lat nauki zrealizować co najmniej trzy formy filmowe. W klasie pierwszej zabawkę optyczną, tzw. flipbook oraz film minutowy. W klasie drugiej - dokument,  w trzeciej - do wyboru spośród fabułę, animację, sztuki wideo, popularnonaukowy, edukacyjny,. W pracy tej oceniany jest jego wkład pracy w powstanie prezentacji, dyscyplina ujęta w/w Zasadach etycznych, a także jej artystyczny wyraz. Filmy oddawane są zgodnie z zasadami ich realizacji. Za niezrealizowanie pracy w terminie uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. Istnieje możliwość prezentacji w późniejszym terminie, za którą uczeń otrzyma dodatkową ocenę.
b) Każdy uczeń musi w ramach dwóch lat nauki zrealizować ćwiczenia fotograficzne, etiudy filmowe, warsztat nad scenariuszem filmowym itp.
c) Uczeń, który dodatkowo zrealizuje film na potrzeby innego przedmiotu lub dokument z życia szkoły, lub inna pracę filmową otrzyma dodatkowa ocenę.
3. Domowe prace pisemne
a) Recenzja ze spektaklu i filmu.
Uczeń jest zobowiązany do napisania w uzgodnionym terminie po jednej recenzji ze wskazanej formy widowiska teatralnego czy filmu. Praca może mieć charakter recenzji klasycznej – zawierającej własne subiektywne wnioski i refleksje (na ocenę dostateczną). Wyżej będą oceniane (na ocenę bardzo dobrą) recenzje o charakterze naukowym zawierającą syntezę ogólnokulturową. Każda praca musi zawierać wszystkie elementy strukturalne właściwe dla recenzji a zwłaszcza analizę teatralnych czy filmowych środków wyrazu. Za nieoddanie pracy w terminie uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. Istnieje możliwość napisania dodatkowej recenzji, za którą uczeń otrzyma dodatkową ocenę.
b) Notatka syntetyzująca.
Uczeń jest zobowiązany do napisania w uzgodnionym terminie notaki syntetyzującej z lekcji lub spektaklu, lub filmu, lub wskazanego tekstu.
c) Analiza porównawcza
Po zakończeniu określonej epoki teatralnej zadawane są prace polegające na odnalezieniu w obejrzanej sztuce teatralnej lub filmie elementów charakterystycznych dla danej epoki czy formy teatralnej. Celem jest nauczenie dostrzegania we współczesnych dziełach elementów ukształtowanych w poprzednich epokach kultury. Każda praca musi zawierać wszystkie elementy strukturalne właściwe dla rozprawki a także analizę teatralnych czy filmowych środków wyrazu. Za nieoddanie pracy w terminie uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. Istnieje możliwość napisania dodatkowej analizy, za którą uczeń otrzyma dodatkową ocenę.
Wszystkie prace pisemne, w których są przywołane cytaty itp., powinny zawierać bibliografię.
4. Wypowiedzi ustne
a)     Referat na lekcji
Uczeń może zgłosić się do opracowania wybranego zagadnienia, w ramach realizowanego materiału. Referat powinien być wygłoszony, a nie odczytany, jego ważnym uzupełnieniem jest materiał ilustracyjny.
b)       Referat na wycieczkę
Na każdej wycieczce uczeń może zgłosić się do wygłoszenia referatu związanego kulturą teatralną lub filmową danego regionu czy kraju, który zwiedzamy. Może on dotyczyć wybranego artysty, festiwalu, historii teatru, filmu lub opis teatru.
c)      Referat na sesji naukowej
Tradycją szkoły jest organizowanie co najmniej dwa razy w roku szkolnym interdyscyplinarnych sesji naukowych, dotyczących różnych zagadnień związanych z kulturą. Wygłoszenie referatu obejmującego filmowe czy teatralne zagadnienia jest dodatkowo oceniane.
d)      Referat na Egzaminie ze Sztuk Wszelakich
Ten egzamin jest formą posumowania trzyletniej pracy ucznia przedmiotów: historii sztuki, historii muzyki, wiedzy o teatrze i filmie, retoryki, literatury i antropologii kultury. Realizowany jest on pod koniec pierwszego semestru trzeciej klasy, według przyjętych zasad i stanowi ważną ocenę cząstkową przedmiotu Wiedza o Kulturze.
Wygłaszane prace oceniane jest też w ramach przedmiotu Retoryka.
3.      Prace klasowe:
a)      kartkówki - dotyczą materiału z ostatnich dwóch, trzech lekcji.
b)      klasówki - wzorowane są na testach wiedzy. Zawierają zadania otwarte i zamknięte. Poza częścią testową, mogą zawierać opisy.
Skala ocen z prac klasowych, kartkówek jest następująca. Progi procentowe sprawdzianów:
1 (niedostateczna) – do 39% pkt.; dopuszczająca – 40-54%; dostateczna – 55-74%; dobra – 75-90%; bardzo dobra – 91-97%; celująca - 98-100%.
6. Zeszyt - skrypt
Ponieważ do tego przedmiotu nie ma podręcznika ani typowego zeszytu ćwiczeń, to jego zeszyt pełni rolę skryptu prowadzonego przez trzy lata nauki. Zalecany jest prowadzenie go w formie skoroszytu o formacie A4. W przezroczyste koszulki należy wkładać wszystkie konspekty lekcji, systematycznie prowadzone notatki z lekcji, sprawdzone prace pisemne, materiały z prac w grupach itp. Zeszyt sprawdzany jest i oceniany co najmniej raz w trymestrze.  
7.  Aktywność
a)     Aktywny udział w lekcjach, zajęciach warsztatowych oraz w dyskusjach, dzielenie się własnymi wnioskami i spostrzeżeniami jest premiowana plusami. Za cztery plusy  otrzymuje się ocenę bardzo dobrą (waga 1).
b)     Uczeń występujący w filmie, grający w teatrze zawodowym lub amatorskim, uczestniczący w przeglądach, konkursach, festiwalach, nocach filmowych, zajęciach DKF itp. otrzymuje dodatkową ocenę z tej aktywności.
c)      Za działanie niezgodne z duchem i przesłaniem Zasad etyki pracy aktora  - uczeń otrzymuje minus. Do uchybień należą m.in.: brak tekstu (np. dramatu, wiersza), rekwizytu, zadanej notatki, korzystanie z komórki, tabletu itp. (2 minusy), jedzenie czy żucie gumy (2 minusy), przeszkadzanie w tworzeniu twórczej atmosfery pracy itp.
 
 
Włodzimierz Taboryski