11 kwietnia 2021, Imieniny: Filip, Leon, Marek
» Szkoła istnieje od 1991 roku. Organ prowadzący: » Stowarzyszenie Sztuka Edukacja Promocja

System oceniania 21 SLO - WSO

ZASADY PRACY UCZNIA I WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA 
w 21 Społecznym Liceum Ogólnokształcącym im. Jerzego Grotowskiego

§1

1. Celem Szkoły jest kształcenie i wychowanie człowieka, obywatela, który będzie:

a.      umiał w maksymalnym stopniu twórczo wykorzystywać posiadane możliwości rozwo­jowe,

b.      dbał o swój rozwój duchowy i intelektualny,

c.      zdolny do aktywnego kształtowania własnej tożsamości i tożsamości środowisk, w których działa i nie zatraci jej pozytywnych cech w toku spełniania zadań życiowych,

d.      rozumiał i szanował dziedzictwo kulturowe,

e.      świadomym, odpowiedzialnym i twórczym członkiem wspólnoty społecznej, narodowej i kulturowej - ak­tywnie realizując w nich zadania osobiste i ponadosobiste,

f.      umiał wykazać się wszechstronnym humanistycznym wykształceniem,

g.     wrażliwym odbiorcą kultury szanującym jej twórców i będzie orientował się w problemach rynku sztuki,

h.      działał na rzecz ochrony środowiska naturalnego,

i.       dbał o swoje zdrowie i o sprawność fizyczną, i rozwijał zamiłowanie do sportu i turystyki.

2. Cele Szkoły realizowane są między innymi poprzez:

a.      poszanowanie godności oraz tego, co wartościowe w światopoglądzie i przekonaniach wszystkich uczestników życia szkolnego,

b.      respektowanie zasady, że dobro ucznia jest najwyższą wartością chronioną przez Szkołę.

§2

1.      Szkoła jest jednolita pod względem organizacyjnym, tzn. program dydaktyczno-wychowawczy, zasady organizacyjne obejmują wszystkie klasy, uczniów i nauczycieli.

2.      Szczegółowy rozkład dni nauki i dni wolnych określa kalendarium roku szkolnego i tygodniowy plan zajęć usta­lane przez dyrektora Szkoły i zamieszczane na stronie internetowej szkoły. Uzupełniają go: kalendaria maturalne, kalendarium rekrutacji i informacje bieżące zamieszczane na szkolnej stronie www w działach Plany lekcji oraz Aktualności.

3.      Do kontaktów korespondencyjnych pomiędzy uczniami, ich rodzicami i szkołą służy dziennik elektroniczny oraz skrzynki uczniowskie (głównie sprawy finansowe). Informacje i materiały umieszczone tam przez dyrekcję, sekretariat i nauczycieli oraz ucznia, rodzica (prawnego opiekuna) uważa się za przekazane.

4.      Klasyfikacja uczniów odbywa się dwa razy w roku. W połowie każdego semestru  przeprowadzane jest podsumowanie wyników nauczania polegające na wystawieniu oceny śródsemestralnej lub opisowej z każdego przedmiotu oraz z zachowania. W szczególnych przypad­kach rada pedagogiczna na wniosek nauczyciela, wychowawcy, rodziców (prawnych opiekunów) lub pełnoletniego ucznia może przyjąć inny termin klasyfikacji. Wystawianie ocen semestralnych i rocznych przeprowadza się w ostatnim tygodniu każdego okresu klasyfikacyjnego.

5.      Szkoła realizuje klasowo-lekcyjny system nauczania (godzina lekcyjna trwa 45 minut), wzbogacając go zajęciami praktycznymi, seminariami, sesjami naukowymi, lekcjami muzealnymi, wycieczkami naukowymi krajowymi i zagranicznymi, projektami, kołami zainteresowań, konsultacjami, kursami i innymi formami wspomagającymi system edukacji zadaniowej służącej indywidualizacji nauczania i wychowania.  

§3

1.      Każdego ucznia obowiązuje kultura pracy:

a)      wszystkie prace muszą być samodzielne, oddawane w wyznaczonym terminie i zawierać bibliografię oraz przypisy do podanych cytatów; za pracę będącą plagiatem uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, która wpływa na ocenę klasyfikacyjną z przedmiotu i ocenę z zachowania,

b)      niespóźnianie się i nieopuszczanie zajęć bez usprawiedliwienia,

c)      do każdego przedmiotu (oprócz WF) uczeń musi prowadzić zeszyt(y) w formie określonej w PSO każdego nauczyciela; uczeń przed lekcją  przygotowuje ustalone przez nauczyciela pomoce dydaktyczne,

d)     dbanie o estetykę prac pisemnych,

e)      w czasie lekcji nie można korzystać z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych poza sytuacjami, gdy wymaga tego charakter zajęć określony przez nauczyciela.

2.      Każdego ucznia obowiązuje kultura osobista w zakresie wyglądu i zachowania.

3.      Uczeń w czasie zajęć jest pod opieką nauczyciela, który odpowiada za jego bezpieczeństwo:

a)      na początku każdej lekcji nauczyciel sprawdza obecność i wpisuje nieobecności oraz spóźnienia do dziennika elektronicznego;

b)      każda nieobecność ucznia na lekcji musi być usprawiedliwiona na piśmie (z uzasadnieniem) przez rodziców (prawnych opiekunów), lekarza, osobę zwalniającą lub samodzielnie przez pełnoletniego ucznia - w terminie do siedmiu dni włącznie po ustaniu nieobecności; adnotacji w dzienniku lekcyjnym o usprawiedliwieniu nieobecności i spóźnień dokonuje wyłącznie wychowawca klasy lub osoba przez niego upoważniona;

c)      w czasie dnia lekcyjnego uczeń nie może opuszczać budynku szkolnego bez pisemnej zgody rodziców (prawnych opiekunów) lub oświadczenia w przypadku uczniów pełnoletnich; zgoda/oświadczenie oznaczają wzięcie odpowiedzialności za bezpieczeństwo; w szczególnych przypadkach wychowawca lub dyrekcja mogą zakazać wychodzenia ze szkoły uczniowi, mimo zgody na wychodzenie;

d)     ucznia nie można usuwać z klasy podczas lekcji - może być co najwyżej odesłany pod opiekę wychowawczą innego nauczyciela lub do dyrekcji;

e)      w czasie zajęć uczeń nie może wychodzić z klasy bez zgody nauczyciela;

f)       ucznia oddelegowanego do innych zajęć dydaktycznych traktuje się jako obecnego na zajęciach tylko wtedy, gdy jego nieobecność na danych lekcjach uzgodniona jest z rodzicami lub nauczycielem i opatrzona w dzienniku odpowiednim zapisem: „olimpiada, wycieczka, Salon Edukacyjny” itp.

g)      uczeń ma obowiązek uczestniczyć w wycieczkach naukowych organizowanych w ramach programu dydaktycznego. W czasie wycieczek organizowanych przez Szkołę obowiązuje „Regulamin wycieczek 21 SLO”.

4.      Uczeń ma prawo do swobodnego wyboru zajęć pozalekcyjnych, w tym rozszerzeń dodatkowych.

5.      Nauczyciel nie może zadawać prac domowych na okres przerw świątecznych, ferii i wakacji bez zgody ucznia.

6.      Za porządek w sali lekcyjnej odpowiedzialni są wszyscy uczniowie danej klasy, a utrzymują go dyżurni, których wykaz znajduje się na klasowej tablicy ogłoszeń. Po zajęciach lekcyjnych należy posprzątać salę: odkurzyć podłogę, ustawić ławki i krzesła, umyć tablicę, posegregować i wyrzucić śmieci.

7.      Korzystanie z komputerów szkolnych odbywa się zgodnie z "Regulaminem korzystania z komputerów w 21 SLO".

8.      Uczeń zobowiązany jest do zachowania tajemnicy zwłaszcza dotyczącej spraw chroniących szkolny majątek i innych uzgodnionych z kadrą Szkoły.

9.      Uczeń zobowiązany jest do zapoznania się i stosowania przepisów przeciwpożarowych oraz przepisów BHP, co potwierdza swoim podpisem.

10.  Uczeń zobowiązany jest do wykonywania poleceń kadry Szkoły.

11.  Uwagi o pracy i zachowaniu ucznia nauczyciel wpisuje w karcie klasy znajdującej się w pokoju nauczycielskim.

§4

Zgodnie z prawem oświatowym w Szkole stosowane są "Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży demoralizacją".

 

 

         §5

1.      Ocenianie ucznia ma na celu wspomóc realizację celów edukacyjno-wychowawczych Szkoły poprzez:

a)      poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie;

b)      pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swego rozwoju;

c)      motywowanie do dalszej pracy;

d)     dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o specjalnych uzdolnieniach, postępach lub trudnościach ucznia;

e)      umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

2.      Ocenianie szkolne obejmuje:

a)      formułowanie przez Szkołę i nauczycieli wymagań edukacyjnych,

b)      bieżące ocenę według skali i w formach przyjętych w niniejszym dokumencie i PSO nauczycieli,

c)      przeprowadzanie egzaminów sprawdzających, klasyfikacyjnych, poprawkowych,

d)     ustalanie ocen klasyfikacyjnych na koniec okresu klasyfikacyjnego i roku szkolnego.  

§6

Oceny cząstkowe i klasyfikacyjne z przedmiotów ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne według następujących zasad:

1.                        Składnikami określającymi wartość oceny są:

a)      zakres wiadomości i umiejętności,

b)      rozumienie treści programowych,

c)      umiejętności stosowania wiedzy,

d)     sposób przekazywania wiadomości,

e)      wywiązywanie się z obowiązków edukacyjnych.

2.                        Nauczyciele mogą stosować w ramach okresu klasyfikacyjnego inny system oceniania, np. punktowy (wyjaśniony w PSO), który jest przeliczany na oceny według skali od 1 do 6 na koniec okresu klasyfikacyjnego. 

a)      na sprawdzianach obowiązują następujące progi procentowe:

40-54 % – dopuszczający

55-74 % – dostateczny

75-90 % – dobry

91-100 % – bardzo dobry

      b)  zasady uzyskania oceny celującej nauczyciel ustala w PSO.

3.                        Przy ustalaniu ocen cząstkowych i okresowych (z wyjątkiem oceny końcoworocznej) dopuszcza się stosowanie plusów i minusów.

4.                        Podstawą oceny klasyfikacyjnej mogą być m.in. oceny cząstkowe z odpowiedzi ustnych, sprawdzianów pisemnych lub praktycznych, prac domowych – obowiązkowych i nadobowiązkowych oraz aktywność i osiągnięcia ucznia podczas zajęć szkolnych.

5.                        Za udział w konkursie, olimpiadzie, kole przedmiotowym, zajęciach dodatkowych, projektach nauczyciel może (a w przypadku przejścia ucznia do kolejnego etapu olimpiady - jest zobowiązany) wystawić ocenę dodatkową. Laureat i finalista olimpiady przedmiotowej otrzymuje na koniec roku ocenę celującą.

6.                        Oceny cząstkowe, klasyfikacyjne okresowe i na koniec roku ustala się według poniższej skali, stosując następujące ogólne kryteria oceniania:

 Stopień

Ogólne kryteria ustalania stopni

Celujący

6

Zakres i jakość wiadomości: zakres wiadomości szerszy niż wymagania programowe; treści powiązane ze sobą w systematyczny układ. Rozumienie treści programowych: rozumienie uogólnień i związków między nimi oraz samodzielne wyjaśnianie zjawisk. Posługiwanie się i operowanie nabytymi wiadomościami: samodzielne i sprawne posługiwanie się wiedzą dla celów teoretycznych i praktycznych. Sposób przekazywania wiadomości: poprawny język, styl, swoboda w posługiwaniu się terminologią naukową, precyzja wypowiedzi. Znaczące osiągnięcia w olimpiadach artystycznych i naukowych, konkursach lub zawodach.

Bardzo dobry

5

Zakres i jakość wiadomości: wyczerpujące opanowanie materiału programowego; wiadomości powiązane ze sobą w logiczny układ. Rozumienie treści programowych: właściwe rozumienie uogólnień i związków między nimi oraz samodzielne wyjaśnianie zjawisk i problemów. Posługiwanie się i operowanie nabytymi wiadomościami: umiejętne wykorzystanie wiadomości w teorii i praktyce. Sposób przekazywania wiadomości: poprawny język, styl, trafne formułowanie wypowiedzi z wykorzystaniem terminologii naukowej.

Dobry

4

Zakres i jakość wiadomości: dobre opanowanie materiału programowego, wiadomości logicznie powiązane. Rozumienie treści programowych: poprawne rozumienie uogólnień i związków między nimi oraz wyjaśnianie zjawisk inspirowane przez nauczyciela. Posługiwanie się i operowanie nabytymi wiadomościami: stosowanie wiedzy w sytuacjach teoretycznych i praktycznych inspirowane przez nauczyciela. Sposób przekazywania wiadomości: poprawne formułowanie wypowiedzi pod względem merytorycznym, językowym i stylistycznym.

Dostateczny

3

Zakres i jakość wiadomości: zakres materiału programowego oraz podstawowe umiejętności opanowane w stopniu zadowalającym, wiadomości podstawowe połączone związkami logicznymi. Rozumienie treści programowych: na ogół poprawne rozumienie podstawowych uogólnień oraz wyjaśnianie ważniejszych zjawisk z pomocą nauczyciela. Posługiwanie się i operowanie nabytymi wiadomościami: stosowanie wiadomości dla celów praktycznych i teoretycznych z pomocą nauczyciela. Sposób przekazywania wiadomości: formułowanie wypowiedzi w sposób zadowalający pod względem merytorycznym i językowym.

Dopuszczający

2

 

Zakres i jakość wiadomości: opanowanie  podstawowego materiału programowego i podstawowych umiejętności w stopniu niezbędnym do dalszego kształcenia; wiadomości luźno zestawione. Rozumienie treści programowych: trudności w rozumieniu uogólnień i wyjaśnianiu zjawisk i problemów. Posługiwanie się i operowanie nabytymi wiadomościami: słaba umiejętność stosowania wiedzy nawet z pomocą nauczyciela. Sposób przekazywania wiadomości: formułowanie prostych, lecz zrozumiałych wypowiedzi

Niedostateczny

1

Nie spełnia kryteriów żadnej z powyższych ocen

§7

1.      Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz wypełniania obowiązków ucznia określonych w Statucie Szkoły, regulaminach, PSO nauczycieli. Ocenę z zachowania wystawiają wychowawcy klas po konsultacji z innymi nauczycielami i samorządem uczniowskim, stosując następujące zasady:

a)      uczeń w każdym okresie klasyfikacyjnym ma określoną liczbę obligacji, które może się zwiększyć lub zmniejszyć;

b)      uczeń otrzymuje dodatkowe obligacje za wyróżniającą się pozytywną postawę, np. za udział w konkursach, olimpiadach przedmiotowych, kołach zainteresowań, pracach na rzecz klasy i szkoły, pomoc innym w nauce, wolontariat i innych działaniach na rzecz wzbogacania wartości kultywowanych w Szkole;

c)      suma obligacji (bilans zarobku i grzywien) umożliwia uzy­skanie oceny z zachowania - w ramach jej pełnej skali

d)     uczeń z końcem semestru i roku szkolnego otrzymuje ocenę z zachowania według poniższego zestawienia:

Ocena

Semestr I

(obligacje)

Semestr II

(obligacje)

Koniec roku

(obligacje)

Wzorowa

150

150

300

bardzo dobra

+110 do +149

+110 do +149

+220 do +298

Dobra

+70 do +109

+70 do +109

+140 do +218

Poprawna

+30 do +69

+30 do +69

+60 do +138

nieodpowiednia

-120 do +29

-120 do +29

-240 do +58

Naganna

-121

-121

-242

e)      dla ucznia klasyfikowanego inaczej opracowuje się indywidualne zestawienie obligacji.

f)       za naruszenie ustalonych norm uczniowie otrzymują grzywny – „ujemne obligacje”:

Lp.

Temat

Grzywny

1.       

za spóźnienie się na zajęcia

1

2.       

za nieusprawiedliwioną nieobecność na zajęciach

2 za godzinę

3.       

za nieterminowe wykonanie przyjętej pracy

1

4.       

za niewykonanie zleconej pracy, niewypełnienie przyjętych zobowiązań, złamanie obowiązujących w szkole zasad kultury

do 20

5.       

za używanie wulgarnego słownictwa

do 20

6.       

za działanie na szkodę szkoły, niewłaściwe zachowanie się na lekcji, na terenie szkoły, na imprezach przez nią organizowanych, jak też w innych miejscach, gdzie uczeń jest odbierany jako reprezentant szkoły

 

do 30

7.       

zepsucie, zabrudzenie czy zniszczenie urządzeń, przedmiotów należących do szkoły, innej instytucji lub osoby prywatnej

do 30

8.       

za kradzież intelektualną (plagiat, pracę pisemną bez bibliografii, itp.)

do 30

9.       

za celowe działania na szkodę innych

od 10

10. 

za używanie tytoniu przez niepełnoletnich uczniów, a przez pełnoletnich w miejscach, w których są odbierani jako uczniowie

od 15 do 30

11. 

za używanie środków zmieniających świadomość (narkotyków, dopalaczy, alkoholu) proponowanie innym powyższych, a także za kradzież, stosowanie przemocy

do 100

2.      Na posiedzeniu klasyfikacyjnym rady pedagogicznej, wychowawca, po wysłuchaniu opinii innych nauczycieli ma prawo ocenę wynikającą z obligacji obniżyć lub  podwyższyć o jeden stopień. W szczególnych przypadkach wystawienie oceny może być zawieszone na tydzień do wyjaśnienia spraw mających wpływ na jej wysokość.

3.      W każdym przypadku przy wystawianiu oceny nieodpowiedniej wychowawca zobowiązany jest uzasadnić ją pisemnie i przekazać uzasadnienie uczniowi i jego rodzicom (prawnym opiekunom).

§8

W szczególnych przypadkach dopuszcza się ustalenie innych zasad oceniania uczniów z przedmiotów (np. na zaliczenie) i rozszerzeń dodatkowych, pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii rady pedagogicznej i zgody dyrektora Szkoły.

§9

Ocenianie uczniów powinno odbywać się systematycznie w ciągu całego okresu klasyfikacyjnego.

§10

W szczególnych przypadkach (np. powrót z zagranicy, zmiana szkoły, długotrwała choroba) uczeń może być klasyfikowany na odmiennych zasadach. W takich przypadkach ustalane są na piśmie indywidualne zasady klasyfikowania, które zatwierdzane są na radzie pedagogicznej.

§11

1.      Nauczyciele na początku roku szkolnego zamieszczają na szkolnej stronie internetowej informacje o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, podają kryteria ocen, zasady zgłaszania nieprzygotowań i inne ustalenia związane z przedmiotowym systemem oceniania (PSO). Na prośbę ucznia, rodzica (prawnego opiekuna) nauczyciel zobowiązany jest do wyjaśnienia zamieszczonych zapisów w swoim PSO. 

2.      Nauczyciel ma prawo ocenić wiedzę i umiejętności ucznia zdobyte na innym przedmiocie w ramach tzw. ścieżki edukacyjnej.

3.      Zapisy PSO nie mogą być sprzeczne z niniejszym dokumentem.

§12

Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje ucznia oraz na pierwszej wywiadówce jego rodziców (prawnych opiekunów) o zasadach oceniania zachowania ucznia.

§13

Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). Nauczyciel zobowiązany jest do sprawdzenia, ocenienia i omówienia pisemnych prac kontrolnych w termi­nie dwóch tygodni od ich otrzymania. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi i jego rodzicom (prawnym opiekunom). Ocenione i omówione prace kontrolne przechowywane są do końca danego okresu klasyfikacyjnego przez nauczyciela lub ucznia, o ile nauczyciel wyrazi na to zgodę. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić.

§14

Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii uprawnionej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne i formy sprawdzania wiedzy w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, zagrożenie niedostosowaniem społecznym, niedostosowanie społeczne lub deficyty rozwojowe uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania.

§15

1.      Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego w szczególności brana jest pod uwagę aktywność oraz frekwencja na tych zajęciach.

2.      W przypadku ucznia posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego wymagania edukacyjne dostosowuje się zgodnie z tą opinią.

3.      Uczeń może być zwolniony na czas określony z wychowania fizycznego na podstawie opinii wydanej przez lekarza.  

§16

1.      Na dwa tygodnie przed klasyfikacją semestralną nauczyciele są zobowiązani wpisać w dzienniku proponowaną ocenę, a wychowawcy – poprzez wiadomość w dzienniku elektronicznym - poinformować rodziców (prawnych opiekunów) o zagrożeniach (nieklasyfikowaniem, oceną niedostateczną) oraz o proponowanej ocenie z zachowania.

2.      Na trzy tygodnie przed klasyfikacją roczną nauczyciele są zobowiązani wpisać w dzienniku proponowaną ocenę końcoworoczną, a wychowawcy – poinformować rodziców (prawnych opiekunów) o zagrożeniach (nieklasyfikowaniem, oceną niedostateczną) oraz o proponowanej ocenie z zachowania.

3.      W połowie każdego semestru przeprowadzane jest podsumowanie wyników nauczania polegające na wystawieniu oceny śródsemestralnej lub opisowej z każdego przedmiotu oraz z zachowania. Ocena śródsemestralna ma charakter informacyjny i nie wpływa na ocenę semestralną / roczną. O wynikach rodzice (prawni opiekunowie) informowani są na wywiadówkach.

§17

Ustalona przez nauczyciela niedosta­teczna roczna ocena klasyfikacyjna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego. Forma egzaminu poprawkowego jest dostosowana do specyfiki przedmiotu i obejmuje część praktyczną w przypadku takich przedmiotów jak  informatyka, wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa, retoryka.

§18

1.      Uczniom przyznaje się stypendium naukowe na okres trzech miesięcy z możliwością przedłużenia do końca danego okresu klasyfikacyjnego. Decyzję o przedłużeniu stypendium podejmuje rada pedagogiczna na posiedzeniu śródsemestralnym. Decyzję o nieprzedłużeniu stypendium wraz z uzasadnieniem przekazuje się rodzicom (prawnym opiekunom) na wywiadówce śródsemestralnej.

2.      Uczniom klasy 3 przedłuża się stypendium do końca czerwca na podstawie wyników klasyfikacji końcoworocznej.

3.      Warunkiem przyznania stypendium jest spełnienie następujących warunków:

a)      zaliczenie okresu klasyfikacyjnego (poprzedzającego okres stypendialny) bez ocen niedostatecznych, bez nieklasyfikowania i uzyskanie średniej z ocen co najmniej 4,0;

b)      otrzymanie oceny co najmniej bardzo dobrej z zachowania (w okresie klasyfikacyjnym poprzedzającym okres stypendialny);

c)      uczestniczenie w szkolnych kołach zainteresowań lub zajęciach pozaszkolnych lub wzięcie udziału w olimpiadzie, konkursie.

4.      Po spełnieniu tych kryteriów, przy poniższej średniej z ocen, czesne obniża się miesięcznie o kwotę:

od 4,0

od 4,2

od 4,4

od 4,6

50 zł

100 zł

150 zł

200 zł

Uczniowie klasy 1 mogą otrzymać stypendium naukowe od początku nauki w Szkole. Podstawą przyznania stypendium jest suma wyniku z egzaminu wstępnego (rozmowa kwalifikacyjne i punkty za dyplomy olimpiad przedmiotowych itp.) oraz egzaminu gimnazjalnego. Stypendium polega na obniżeniu miesięcznego czesnego na okres trzech miesięcy z możliwością przedłużenia do końca pierwszego semestru według poniższej skali:

 Za 175 -180 pkt.

Za 181-190 pkt.

Za 191-195 pkt.

Za 196 i więcej pkt.

50 zł

100 zł

150 zł

200 zł

 Nie obniża się czesnego uczniom przychodzącym do szkoły w trakcie roku szkolnego.

5.      Na wniosek rady pedagogicznej dyrektor może przyznać nagrodę za szczególne osiągnięcia w dziedzinie edukacji humanistycznej.

§19

Ogólnoszkolne zasady przeprowadzania sprawdzianów:

1.      Sprawdziany pisemne i ustne są obowiązkowe dla wszystkich uczniów. Dla uczniów posiadających opinię odpowiedniej poradni o konieczności dostosowań, o których mowa w §14, sprawdziany te mają formę i zakres zgodne z wytycznymi poradni.

2.      Klasówki są zapowiadane i wpisywane do terminarza dziennika elektronicznego wraz z tematem klasówki z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem. Nauczyciel przekazuje uczniom poprzez wiadomość w dzienniku elektronicznym zakres wymagań obowiązujący na klasówce. W ramach tygodnia można zaplanować uczniom maksymalnie trzy klasówki, w ramach dnia – dwie, o ile jedna jest z języka obcego.

3.      Każdy sprawdzian powinien zawierać kryteria oceniania (punktację).

4.      W przypadkach kolizji terminów klasówek, nauczyciel w porozumieniu z przewodniczącym lub rzecznikiem klasy może ustalić odstępstwo od tych zasad.

5.      Kartkówki i testy, które obejmują materiał z co najwyżej trzech ostat­nich lek­cji mogą być niezapowiadane.

6.      Jeżeli z powodu pojedynczej (jednodniowej) nieobecności uczeń nie napisał  klasówki, kartkówki lub testu, powinien to uczynić w najbliższym terminie wskazanym przez nauczyciela; jeżeli nieobecność była tygodniowa lub dłuższa - w terminie trzytygodniowym (w wyjątkowych przypadkach – dłuższym) od daty ustania przyczyny nieobecności. Nauczyciel może ustalić drugi termin sprawdzianu także po lekcjach. Nieusprawiedliwione  nieprzystąpienie do sprawdzianu w drugim terminie jest podstawą do wystawienia oceny niedostatecznej z danego zakresu materiału.

7.      Uczniowi, który nie będzie miał usprawiedliwionej nieobecności na sprawdzianie w klasie w pierwszym terminie, można obniżyć ze sprawdzianu w drugim terminie ocenę o jeden stopień.

8.      Nieobecność ucznia przebywającego na wymianie zagranicznej, obozie naukowym lub z powodu innej aktywności naukowej lub artystycznej – o ile poinformował wcześniej wychowawcę i uzyskał zgodę - jest usprawiedliwiona. Po powrocie do szkoły uczeń jest  zobowiązany do nadrobienia zaległości w terminie uzgodnionym z nauczycielem.

9.      Jeżeli z przyczyn niezależnych od nauczyciela praca pisemna nie odbędzie się w ustalonym terminie, termin pracy automatycznie przesuwa się na najbliższą lekcję z danego przedmiotu.

10.  Oceny w dzienniku elektronicznym wpisywane są wraz z kategorią, wagą i opisem w komentarzu, czego dotyczą.

§20

Uczniowi można wystawić ocenę klasyfikacyjną z co najmniej trzech ocen cząstkowych.

§21

1.      Uczeń może być nieklasyfikowany, jeżeli w okresie klasyfikacyjnym opuścił więcej niż 50% zajęć i nie ma podstaw do wystawienia mu oceny. Wniosek w sprawie egzaminu klasyfikacyjnego składa do dyrektora Szkoły uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) albo wychowawca klasy. O decyzji rady pedagogicznej w sprawie egzaminu powiadamia ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) wychowawca klasy. Termin egzaminu klasyfikacyjnego ustala się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

2.      Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny po złożeniu wniosku.

3.      Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny tylko po uzyskaniu zgody rady pedagogicznej.

4.      Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

5.      W przypadku braku klasyfikacji z wychowania fizycznego, uczeń oprócz egzaminu klasyfikacyjnego może zostać zobowiązany do uczęszczania na dodatkowe zajęcia sportowe, aby nadrobić brakującą liczbę godzin lekcyjnych; formą uzupełniającą zaliczenie na koniec roku może być udział ucznia w szkolnym lub pozaszkolnym wakacyjnym obozie sportowo-rekreacyjnym, a także udokumentowane uczęszczanie w czasie wakacji na zajęcia sportowe czy rekreacyjne.

§22

Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w trybie i na zasadach przewidzianych dla eg­za­minu poprawkowego (§27, pkt. 3, 5, 6, 7, 8, 9, z zastrzeżeniem §23, pkt. 4, 5).

1.      Egzamin klasyfikacyjny (semestralny) przeprowadza się w ramach dwóch tygodni nauki od daty klasyfikacji.

2.      Egzamin klasyfikacyjny na koniec roku przeprowadza się najpóźniej w ostatnim dniu nauki szkolnej.

3.      Uczeń otrzymuje od nauczyciela przedmiotu zakres wymagań edukacyjnych do egzaminu klasyfikacyjnego.

4.      Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego ucznia jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom. Dokumentacja udostępniana jest w Szkole w obecności pracownika Szkoły.

§23

Jeżeli uczeń nie zgadza się z zaproponowaną oceną klasyfikacyjną, może złożyć wniosek do dyrektora o egzamin sprawdzający; wniosek należy uzasadnić i wskazać ocenę, którą chce uzyskać. Egzamin sprawdzający obejmuje zakres całego okresu klasyfikacyjnego. Dyrektor podejmuje decyzję w porozumieniu z nauczycielem danego przedmiotu oraz wychowawcą. Egzamin sprawdzający powinien się odbyć do dnia posiedzenia rady klasyfikacyjnej.  

§24

W uzasadnionych przypadkach (np. choroba, trudna sytuacja życiowa lub rodzinna) uczeń może zwrócić się z prośbą do dyrektora szkoły o przesunięcie terminu klasyfikacji śródrocznej; decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor po zasięgnięciu opinii rady  pedagogicznej. 

§25

Egzaminy poprawkowe przeprowadza się w trybie i na zasadach określonych rozporządzeniem MEN w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów z 10 czerwca 2015.

1.      Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał jedną lub dwie oceny niedostateczne, może zdawać egzaminy poprawkowe.

2.      Uczeń otrzymuje do 7 lipca od dyrektora (opracowany przez nauczyciela przedmiotu) zakres wymagań edukacyjnych do egzaminu poprawkowego.

3.      Egzamin składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z informatyki,  wychowania fizycznego, edukacji dla bezpieczeństwa, retoryki, które mogą mieć formę zadań praktycznych.

4.      Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły na ostatni tydzień ferii letnich i informuje o nim do 7 lipca.

5.      Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora Szkoły. W skład komisji wchodzą: dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w Szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji, nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący, a na wniosek ucznia lub rodziców (opiekunów prawnych) inny nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.

6.      Nauczyciel, o którym mowa w ust. 5 pkt. b może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor powołuje jako egzaminatora innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne. Powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

7.      Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin i miejsce egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

8.      Zadania egzaminacyjne proponuje egzaminator, a zatwierdza przewodniczący komisji. Zadania egzaminacyjne mają klauzulę „tajemnicy zawodowej” do momentu rozpoczęcia egzaminu.

9.      Z egzaminu poprawkowego można uzyskać maksymalnie ocenę dostateczną.

10.  Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) dokumentacja dotycząca egzaminu poprawkowego ucznia jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom. Dokumentacja udostępniana jest w Szkole w obecności pracownika Szkoły.

11.  Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpi do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora Szkoły w porozumieniu z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

12.  Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu nauki w szkole promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są zgodnie ze szkolnym planem nauczania realizowane w klasie programowo wyższej. 

§26

1.      Uczeń, który w okresie klasyfikacyjnym uzyskał pięć lub więcej ocen niższych niż dostateczne (w tym także brak klasyfikacji) i/lub wykazał się uchybieniami z zachowania (np. liczne spóźnienia, nieobecności nieusprawiedliwione, naganne zachowanie w czasie lekcji, ujęte w §4), na wniosek rady pedagogicznej zobowiązany jest zgłosić dyrektorowi kontrakt, w którym zawrze sposoby poprawienia ocen i/lub zachowania w ramach okresu klasyfikacyjnego. Kontrakt, zaakceptowany przez wychowawcę i dyrektora, podpisują również rodzice (prawni opiekunowie).

2.      Uczeń, który w ocenie rady pedagogicznej nie wypełni kontraktu, może być skreślony z listy uczniów.

3.      Ostateczną decyzję o skreśleniu z listy uczniów podejmuje dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.

§27

Przy wystawianiu ocen i klasyfikacji obowiązuje następująca dokumentacja: kalendarium roku szkolnego, plan lekcji, dziennik elektroniczny, karta klasy, karta dyżurów klasowych, protokoły rad pedagogicznych - dokument objęty tajemnicą zawodową. 

§28

Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane od dnia ustalenia tej oceny, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

§29

Interpretacja niniejszych „Zasad pracy ucznia i jej oceniania” należy do dyrektora Szkoły (w pierwszej instancji) i rady pedagogicznej (w drugiej instancji), której ustalenia są ostateczne.

§30

Podstawy prawne obowiązujące przy ustalaniu szkolnego systemu oceniania:

1.      Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329 z późniejszymi zmianami.
2.   Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DZ. U. z 2007 Nr 83, poz. 562 z późniejszymi zmianami).

2.      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem (Dz. U. z 2004 nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami).

3.      Statut Stowarzyszenia Sztuka-Edukacja-Promocja.

4.      Statut 21 Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Jerzego Grotowskiego.  

§31

Zmiany w szkolnym systemie oceniania dokonywane są na podstawie uchwały rady pedagogicznej po konsultacji z Radą Rodziców, Samorządem Uczniów, które zatwierdza organ prowadzący Zarząd Stowarzyszenia Sztuka-Edukacja-Promocja.

§32

„Zasady pracy ucznia i jej oceniania” obowiązują od 1 października 2007 r. z późniejszymi zmianami.