11 kwietnia 2021, Imieniny: Filip, Leon, Marek
» Szkoła istnieje od 1991 roku. Organ prowadzący: » Stowarzyszenie Sztuka Edukacja Promocja

Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2021/2022


1. Szkoła przyjmuje uczennice/uczniów na podstawie postępowania rekrutacyjnego:
a) do klasy pierwszej – absolwentki/absolwentów ósmej klasy szkoły podstawowej,
b)  do wszystkich klas – w trakcie roku szkolnego - po napisaniu sprawdzianów diagnostycznych (opłata 50 zł za jeden sprawdzian).
2.
Dyrektor Szkoły jest zobowiązany do zapoznania kandydatek/kandydatów oraz ich rodziców/prawnych opiekunów z programem dydaktyczno-wychowawczym i wynikami pracy Szkoły oraz trybem i zasadami rekrutacji.
 3. Dyrektor ustala harmonogram rekrutacji na dany rok szkolny, powołuje szkolne komisje rekrutacyjne i jest ich przewodniczącym oraz wyznacza osoby do przygotowania i przeprowadzenia sprawdzianów diagnostycznych.

ZASADY REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ
(na rok szkolny 2021-2022)

4. Zapisy na egzamin (na 15 maja lub 29 maja) są przyjmowane od 15 marca br. przez internet - link do zapisów jest udostępniony na naszej stronie.
5. Najpóźniej na cztery dni przed egzaminem wstępnym – rozmową kwalifikacyjną należy wypełnić formularz egzaminacyjny ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, podać temat swojej prezentacji (odzwierciedlający zainteresowania), wybraną z listy jedną lekturę > > oraz dokonać opłaty za egzamin (100 zł).
6. Do egzaminu wstępnego mogą przystąpić osoby, które spełniły powyższe warunki.
7. Podstawą do wpisania na listę przyjętych / listę rezerwową do 21 SLO są punkty uzyskane za:
a)  egzamin wstępny – rozmowę kwalifikacyjną – do 150 pkt,
b)    start w olimpiadzie przedmiotowej lub w innych  konkursach czy zawodach (co najmniej na poziomie wojewódzkim) oraz udokumentowaną dyplomami lub certyfikatami aktywność artystyczną, naukową, społeczną – do 20 pkt.
8.  Egzamin wstępny przeprowadza się w formie ustnej (stacjonarnie lub online). Kandydatka/kandydat w ciągu 15 minut prezentuje opracowany przez siebie temat odzwierciedlający jej/jego zainteresowania (można zaprezentować swoje prace literackie, plastyczne, zagrać na in­strumencie, zaśpiewać, zatańczyć (prezentacja bez komentarza autorskiego nie może trwać dłużej niż 4 minuty), opowiedzieć o udziale w zorganizowanych impre­zach itp. (z tej części można uzyskać do 60 pkt). Po prezentacji  zdająca/-y odpowiada na pytania komisji dotyczące prezentacji, zainteresowań humanistycznych, pytań zawartych w ankiecie (z tej części można uzyskać do 60 pkt) oraz wybranej z listy jednej lektury >> (z tej części można uzyskać do 30 pkt).

10. Spośród zdających do szkoły zostanie przyjęta taka liczba osób, by utworzyć jedną klasę pierwszą. Komisja rekrutacyjna zdecyduje, z iloma minimalnie punktami można być przyjętym.
11. Lista przyjętych musi być ogłoszona przed terminem rekrutacji do szkół publicznych.
12. Osoby znajdujące się na liście przyjętych powinny w terminie ustalonym przez dyrektora wpłacić wpisowe oraz podpisać ze szkołą „Kontrakt” i „Aneks do kontraktu”, złożyć komplet dokumentów, tzn. oryginał zaświadczenia o egzaminie ósmoklasisty, świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. Niewypełnienie tego obowiązku w ustalonym terminie spowoduje skreślenie z listy przyjętych. Dyrektor może na zwolnione miejsca przyjąć inne osoby z listy rezerwowej lub zdecydować o rekrutacji uzupełniającej.

13. Ponadto należy złożyć trzy zdjęcia do legitymacji, ksero aktu urodzenia oraz ksero pierwszej strony paszportu.
14. W przypadku nieutworzenia klasy w pierwszym terminie dyrektor szkoły może ogłosić rekrutację uzupełniającą.
15. Osoba przyjęta do klasy pierwszej może uzyskać stypendium naukowe w formie obniżki czesnego w pierwszym śródsemestrze (IX-XI). O przyznaniu stypendium decyduje suma punktów z rekrutacji i wyniki egzaminu ósmoklasisty.

ZASADY REKRUTACJI W TRAKCIE ROKU SZKOLNEGO 16. Przed przyjęciem do klasy pierwszej, drugiej lub trzeciej należy:

a)      spędzić co najmniej jeden dzień na lekcjach, biorąc w nich aktywny udział;

b)      przystąpić do sprawdzianów diagnostycznych ze wskazanych przedmiotów

(opłata 50 zł za każdy sprawdzian);

c)    po wypełnieniu „Ankiety kandydata” i wniesieniu opłaty rekrutacyjnej w wysokości 100 zł przystąpić do egzaminu wstępnego – rozmowy kwalifikacyjnej.
17. Po podjęciu decyzji przez obie strony – dyrektora i rodziców/opiekunów prawnych – o nauce w  21 SLO sekretariat wydaje zaświadczenie potwierdzające przyjęcie do szkoły i prośbę skierowaną do dotychczasowej szkoły o wydanie dokumentów i przesłanie arkusza ocen.
18. Formalne przyjęcie do szkoły następuje, gdy rodzice/prawni opiekunowie:

a)      podpiszą „Kontrakt” na kształcenie i „Aneks do kontraktu”,

b)      wypełnią „Ankietę rodzica/prawnego opiekuna”,

c)      dokonają wpłaty wpisowego,

d)      złożą w sekretariacie oryginały zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego/ egzaminu ósmoklasisty, świadectwa ukończenia gimnazjum / szkoły podstawowej, świadectwa klasy programowo niższej w przypadku uczniów klas 2-3, trzy zdjęcia legitymacyjne, ksero aktu urodzenia oraz pierwszej strony paszportu.
19. O zapisie do grup językowych decyduje wynik testu diagnostycznego lub rozmowa sprawdzająca poziom znajomości języków obcych.
20. Różnice programowe z przedmiotów objętych podstawą programową są uzupełniane przez uczennice/ uczniów na warunkach ustalonych przez nauczycieli prowadzących dane zajęcia.
21. Zaliczenia przedmiotów nieobjętych podstawą programową, a nauczanych w 21 SLO odbywają się na podstawie odrębnych ustaleń z dyrekcją szkoły. 
22. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Zarządu Stowarzyszenia.
Zarząd Stowarzyszenia
Sztuka-Edukacja-Promocja