29 września 2022, Imieniny: Michalina, Michał, Rafał
» Szkoła istnieje od 1991 roku. Organ prowadzący: » Stowarzyszenie Sztuka Edukacja Promocja

Regulamin rekrutacji

 1. Szkoła przyjmuje uczennice/uczniów na podstawie postępowania rekrutacyjnego:

a) do klasy pierwszej – absolwentki/absolwentów ósmej klasy szkoły podstawowej,

b) w przypadku wolnych miejsc do wszystkich klas – w trakcie roku szkolnego – po napisaniu sprawdzianów diagnostycznych z j. polskiego, j. angielskiego i matematyki (opłata za jeden sprawdzian wynosi 50 zł).

2. Dyrektor Szkoły jest zobowiązany do zapoznania kandydatek/kandydatów oraz ich rodziców/prawnych opiekunów z programem dydaktyczno-wychowawczym i wynikami pracy Szkoły oraz trybem i zasadami rekrutacji.

 3. Dyrektor Szkoły ustala harmonogram rekrutacji na dany rok szkolny, powołuje szkolne komisje rekrutacyjne i jest ich przewodniczącym oraz wyznacza osoby do przygotowania i przeprowadzenia sprawdzianów diagnostycznych.

4. Na stronie internetowej Szkoły jest udostępniony adres e-mail do celów rekrutacji (rekrutacja@21slo.edu.pl) oraz numer telefonu do spraw rekrutacji (664 038 410). 

ZASADY REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ W ROKU SZKOLNYM 2022/23

5. Spotkania informacyjne o Szkole

Od stycznia do kwietnia organizujemy spotkania informacyjne. Spotkania kandydatów, kandydatek, rodziców/opiekunów prawnych z dyrekcją Szkoły odbywają się w soboty, w terminach wskazanych w kalendarium roku szkolnego w budynku Szkoły lub online w zależności od sytuacji epidemicznej. 

W przypadku spotkań online link jest przesłany na wskazane adresy e-mail rodziców po wypełnieniu internetowej Ankiety Zgłoszeniowej udostępnionej na stronie internetowej szkoły w zakładce Rekrutacja oraz na oficjalnym Facebooku Szkoły. W Ankiecie jest umieszczona klauzula RODO ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.  

 6. Egzamin wstępny – rozmowa kwalifikacyjna
a. Zapisy na egzamin wstępny są przyjmowane przez internet od 15 stycznia 2022 r. Aby zapisać się na egzamin należy wypełnić Ankietę rekrutacyjną udostępnioną na stronie internetowej Szkoły i dokonać opłaty rekrutacyjnej w wysokości 150 zł.
b. Do rodziców/opiekunów prawnych osób zapisanych na egzamin jest przesyłany formularz egzaminacyjny składający się z dwóch części: danych osobowych wraz ze zgodą na ich przetwarzanie do celów rekrutacji oraz pytań adresowanych do osoby zdającej. 
c. Najpóźniej na pięć dni przed egzaminem wstępnym należy odesłać formularz egzaminacyjny. Do egzaminu wstępnego mogą przystąpić osoby, które spełniły powyższe warunki.

7. Egzamin wstępny przeprowadza się w formie ustnej (stacjonarnie lub online). Kandydatka/kandydat w ciągu 15 minut prezentuje opracowany przez siebie temat odzwierciedlający jej/jego zainteresowania. Można zaprezentować swoje prace literackie, plastyczne, zagrać na in­strumencie, zaśpiewać, zatańczyć (prezentacja bez komentarza autorskiego nie może trwać dłużej niż 4 minuty), opowiedzieć o udziale w zorganizowanych impre­zach, aktywności społecznej itp., (z tej części można uzyskać do 60 pkt). Po prezentacji  osoba zdająca odpowiada na pytania komisji dotyczące prezentacji (do 30 pkt) oraz odpowiedzi udzielonych w formularzu egzaminacyjnym (do 40 pkt). 

8. Podstawą do wpisania na listę przyjętych / listę rezerwową do 21 SLO są punkty uzyskane w trakcie egzaminu wstępnego (do 130 pkt). 

9. Przyjęcie do Szkoły

a. Spośród zdających do Szkoły zostanie przyjęta taka liczba osób, by utworzyć jedną klasę pierwszą. Próg punktowy decydujący o przyjęciu określa komisja rekrutacyjna.


b. Lista przyjętych musi być ogłoszona przed terminem rekrutacji do szkół publicznych.
c. Osoby znajdujące się na liście przyjętych powinny w terminie ustalonym przez Dyrektora Szkoły wpłacić wpisowe oraz podpisać ze Szkołą „Kontrakt” i „Aneks do kontraktu”, złożyć komplet dokumentów, tzn. oryginał zaświadczenia o egzaminie ósmoklasisty i świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. Niewypełnienie tego obowiązku w ustalonym terminie powoduje skreślenie z listy przyjętych. Dyrektor Szkoły może na zwolnione miejsca przyjąć inne osoby z listy rezerwowej lub zdecydować o rekrutacji uzupełniającej.
d. Oprócz dokumentów wymienionych w podpunkcie c należy w sekretariacie Szkoły złożyć dwa zdjęcia legitymacyjne, ksero aktu urodzenia oraz ksero pierwszej strony paszportu.


10. W przypadku nieutworzenia klasy w pierwszym terminie Dyrektor Szkoły może ogłosić rekrutację uzupełniającą.

11.  Osoba przyjęta do klasy pierwszej może uzyskać stypendium naukowe w formie obniżonego czesnego w pierwszych trzech miesiącach (wrzesień–listopad). O przyznaniu stypendium decyduje suma punktów z egzaminu wstępnego (do 130 pkt), wyniki egzaminu ósmoklasisty (do 100 pkt wyliczanych z sumy punktów procentowych uzyskanych z egzaminów z j. polskiego, matematyki, j. obcego podzielonych przez trzy) oraz punkty dodatkowe. Można je uzyskać za udział w olimpiadach przedmiotowych lub w innych  konkursach czy zawodach (co najmniej na poziomie wojewódzkim) oraz udokumentowaną dyplomami lub certyfikatami aktywność artystyczną, naukową, społeczną. Poza wymienionymi aktywnościami punktowana jest działalność w harcerstwie lub w samorządzie szkolnym. Pula punktów dodatkowych wynosi 20.

ZASADY REKRUTACJI W TRAKCIE ROKU SZKOLNEGO   

12. Przed przyjęciem do klasy pierwszej, drugiej, trzeciej lub czwartej należy:

a)       spędzić co najmniej jeden dzień w Szkole, biorąc aktywny udział w lekcjach; termin ustalany jest indywidualnie;

b)      przystąpić do sprawdzianów diagnostycznych z j. polskiego, j. angielskiego i matematyki (opłata 50 zł za każdy sprawdzian);

c)    po wypełnieniu Ankiety kandydata i wniesieniu opłaty rekrutacyjnej w wysokości 100 zł przystąpić do egzaminu wstępnego – rozmowy kwalifikacyjnej (przeprowadzana zgodne z zasadami opisanymi w punkcie 6. Regulaminu).  

13. Po podjęciu decyzji o rozpoczęciu nauki w Szkole przez obie strony – Dyrektora Szkoły i rodziców/opiekunów prawnych – sekretariat wydaje zaświadczenie potwierdzające przyjęcie do Szkoły i prośbę skierowaną do dotychczasowej szkoły o wydanie dokumentów i przesłanie arkusza ocen.

14. Formalne przyjęcie do Szkoły następuje, gdy rodzice/prawni opiekunowie:

a)      podpiszą „Kontrakt” na kształcenie i „Aneks do kontraktu”,

b)      wypełnią „Ankietę rodzica/prawnego opiekuna”,

c)      dokonają wpłaty wpisowego,

d)      złożą w sekretariacie oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, oryginały świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, świadectwa klasy programowo niższej w przypadku uczniów klas 2-4, dwa zdjęcia legitymacyjne, ksero aktu urodzenia oraz pierwszej strony paszportu.

15. O zapisie do grup językowych decyduje wynik testu diagnostycznego lub rozmowa sprawdzająca poziom znajomości języków obcych.

16. Różnice programowe z przedmiotów objętych podstawą programową są uzupełniane przez uczennice/ uczniów na warunkach ustalonych przez nauczycieli prowadzących dane zajęcia.

17. Zaliczenia przedmiotów nauczanych w Szkole nieobjętych podstawą programową odbywają się na podstawie odrębnych ustaleń z dyrekcją Szkoły. 

18. Ostateczna interpretacja Regulaminu rekrutacji należy do Zarządu Stowarzyszenia.
 

Zarząd  Stowarzyszenia Sztuka-Edukacja-Promocja
Warszawa, 27 września 2021

 _____________________________________________________________________

PRZEBIEG EGZAMINU WSTĘPNEGO - ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ
W trakcie piętnastominutowej prezentacji osoba zdająca powinna zaprezentować dobrze przygotowany, wybrany przez siebie temat, odzwierciedlający zainteresowania, osiągnięcia, przemyślenia; można też pokazać swoje prace plastyczne, zagrać na instrumencie, opisać udział w zorganizowanych imprezach.
Prezentacja musi przekonać komisję, że jej autor powinien być przyjęty do 21 SLO.


Zapraszamy osoby zainteresowane przedmiotami humanistycznymi. Wspieramy ludzi z pasją - aktywnych, pracowitych, ciekawych świata, poszukujących swojej drogi - ludzi, którzy chcą poznawać i twórczo zmieniać otaczającą rzeczywistość.

______________________________________________________________
 
Lena J. zaprezentowała swój film i mówiła o tym, co trzeba zrobić, aby film powstał. 


Julia H. przedstawiła prezentację pt. Miłość w oczach współczesnych nastolatków. Grała też na gitarze i śpiewała. 


Wiktoria A. fascynuje się Andy Warholem. 


Julia M. rysuje i maluje. 

Kacper B. przedstawił swoje prace plastyczne. 

Maja D. mówiła o swoich poszukiwaniach w świecie humanistyki i sztuki. Przedstawiła też swoje prace plastyczne wykonane m.in. techniką batiki. 

Tomasz G. przedstawił swoje dwa filmy: animowany i akcji. 

 
Sonia R. bawi się techniką fotograficzną i od roku jest zakochana w teatrze. 

Aleksandra T. przedstawiła genealogie smoków z powieści Tolkiena. 

IX 2021