11 kwietnia 2021, Imieniny: Filip, Leon, Marek
» Szkoła istnieje od 1991 roku. Organ prowadzący: » Stowarzyszenie Sztuka Edukacja Promocja

Czesne, stypendia naukowe

Czesne od roku szkolnego 2020/21 dla nowych uczniów wynosi 1450 zł miesięcznie (płatne przez 10 miesięcy) i obowiązuje przez cały okres nauki; wpisowe płatne jednorazowo - 1200 zł.  

Warunki przyznawania stypendium naukowego w roku szkolnym 2020-2021

Stypendystce/stypendyście klasy pierwszej w pierwszym semestrze (IX 2020 - I 2021) obniża się czesne miesięcznie o kwotę:

 • 100 zł za 150 – 155 punktów
 • 150 zł za  156 – 165 punktów
 • 200 zł za 166 – 170 punktów
 • 250 zł za 171 i więcej punktów

Zniżkę stypendialną w następnych śródsemestrach / semestrach trzeba wypracować, spełniając warunki:

 1. Zaliczenie śródsemestru/ semestru w terminie, klasyfikacja ze wszystkich przedmiotów bez ocen niedostatecznych i najwyżej z jedną oceną dopuszczającą.
 2. Ocena z zachowania co najmniej bardzo dobra,  
 3. Udział w przynajmniej jednych szkolnych zajęciach pozalekcyjnych (lub udokumentowane zajęcia pozaszkolne, np. nauka w szkole muzycznej) lub start w olimpiadzie, lub w konkursach naukowych, artystycznych, zawodach sportowych,
 4. Średnia ze wszystkich ocen co najmniej 4,0.

Wtedy czesne obniża się miesięcznie w następnym śródsemestrze/semestrze o kwotę:  

 •   50 zł za średnią z ocen od 4,00
 • 100 zł za średnią z ocen od 4,20
 • 150 zł za średnią z ocen od 4,40
 • 200 zł za średnią z ocen od 4,60.

5. Istnieje możliwość wpłacania darowizn stypendialnych na rzecz obecnych i przyszłych uczniów. Darowizny porzyjmuje Społeczny Fundusz Stypendialny. Więcej informacji o stypendium dla humanistów >>>>