17 stycznia 2019, Imieniny: Marian, Jan, Antoni
» Szkoła istnieje od 1991 roku. Organ prowadzący: » Stowarzyszenie Sztuka Edukacja Promocja

Czesne, stypendia naukowe

Czesne dla nowych uczniów w roku szkolnym 2018/2019 wynosi 1250 zł miesięcznie (płatne przez 10 miesięcy), wpisowe 1000 zł.  

Warunki przyznawania stypendium naukowego:

Kandydaci już na wstępie mają szansę otrzymania stypendium. Decyduje o tym suma punktów z egzaminu gimnazjalnego i egzaminu wstępnego (z którego można uzyskać do 100 punktów + do 40 pkt. za: tytuł laureata/finalisty w olimpiadzie przedmiotowej, udział konkursach artystycznych, sportowych na etapie co najmniej wojewódzkim oraz za udzial w naszych projektach edukacyjnych >>>).

Stypendyście w obniża się czesne (przez trzy miesiące - IX-XI) o kwotę:

50 zł za 165-174 punkty
100 zł za 175-184 punkty
150 zł za 185-194 punkty
200 zł za 195 i więcej punktów

Zniżkę stypendialną w następnych miesiącach trzeba wypracować, spełniając warunki:

  1. Uzyskanie pozytywnej opinii rady pedagogicznej (w listopadzie) o przedłużeniu zniżki stypendialnej do końca semestru - dotyczy klas 1-2.
  2. Zaliczenie semestru w terminie, klasyfikacja ze wszystkich przedmiotów bez ocen niedostatecznych i najwyżej z jedną oceną dopuszczającą.
  3. Zachowanie - co najmniej bardzo dobre.  
  4. Udział w zajęciach pozalekcyjnych (lub udokumentowane zajęcia pozaszkolne, np. nauka w szkole muzycznej) lub start w olimpiadzie lub w konkursach naukowych, artystycznych, zawodach sportowych.
  5. Średnia ze wszystkich ocen co najmniej 4,0.

Wtedy czesne obniża się miesięcznie w następnym trymestrze / semestrze o kwotę:  

50 zł za średnią z ocen od 4,00

100 zł za średnią z ocen od 4,20

150 zł za średnią z ocen od 4,40

 200 zł za średnią z ocen od 4,60

6. Istnieje możliwość wpłacania darowizn stypendialnych na rzecz obecnych i przyszłych uczniów. Darowizny przyjmuje Społeczny Fundusz Stypendialny. Więcej informacji o stypendium dla humanistów >>>>.