15 grudnia 2018, Imieniny: Nina, Celina, Walerian
» Szkoła istnieje od 1991 roku. Organ prowadzący: » Stowarzyszenie Sztuka Edukacja Promocja

Czesne, stypendia naukowe

Czesne w roku szkolnym 2018/19 dla nowych uczniów wynosi 1250 zł miesięcznie (płatne przez 10 miesięcy) i obowiązuje przez trzy lata nauki; wpisowe płatne jednorazowo - 1000 zł.  

Warunki przyznawania stypendium naukowego:

Kandydaci już na wstępie mają szansę otrzymania stypendium. Decyduje o tym suma punktów z egzaminu gimnazjalnego i egzaminu wstępnego (z którego można uzyskać po 100 punktów + do 40 pkt. za udział w olimpiadzie przedmiotowej, konkursach, zawodach o charakterze co najmniej wojewódzkim oraz w realizowanych przez nas projektach edukacyjnych).

Stypendyście w pierwszym śródsemestrze (IX-XII) obniża się czesne miesięcznie o kwotę:

 • 50 zł za 165-174 punkty
 • 100 zł za 175-184 punkty
 • 150 zł za 185-194 punkty
 • 200 zł za 195 i więcej punktów

Zniżkę stypendialną w następnych śródsemestrach / semestrach trzeba wypracować, spełniając warunki:

 1. zaliczenie śródsemestru/ semestru w terminie, klasyfikacja ze wszystkich przedmiotów bez ocen niedostatecznych i najwyżej z jedną oceną dopuszczającą,
 2. zachowanie - co najmniej bardzo dobre,  
 3. udział w zajęciach pozalekcyjnych (lub udokumentowane zajęcia pozaszkolne, np. nauka w szkole muzycznej) lub start w olimpiadzie, lub w konkursach naukowych, artystycznych, zawodach sportowych,
 4. średnia ze wszystkich ocen co najmniej 4,0.

Wtedy czesne obniża się miesięcznie w następnym śródsemestrze/semestrze o kwotę:  

 •   50 zł za średnią z ocen od 4,00
 • 100 zł za średnią z ocen od 4,20
 • 150 zł za średnią z ocen od 4,40
 • 200 zł za średnią z ocen od 4,60.
5. Istnieje możliwość wpłacania darowizn stypendialnych na rzecz obecnych i przyszłych uczniów. Darowizny porzyjmuje Społeczny Fundusz Stypendialny. Więcej informacji o stypendium dla humanistów >>>>